Conform Legii educatiei 1/2011, invatamantul primar este obligatoriu si incepe de la 6 ani.

Lista copiilor admişi Clasa pregătitoare An şcolar 2014-2015

Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar prevede:

 •  pentru anul școlar 2014-2015, părinții, ai căror copii nu au fost înscriși în învățământul primar în anul școlar 2013-2014 și împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2014 inclusiv, pot înscrie, la cerere, copiii în învățământul primar, în clasa I,
 • Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2014 inclusiv pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare; Înscrierea copiilor menționați anterior în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice a acestora, făcută de specialiști, atestă pregătirea copiilor pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.
 • Părinții copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2014 inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor lor în clasa pregătitoare în anul școlar 2014-2015, sau ai celor pentru care evaluarea menționată arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare își vor înscrie copiii la grădiniță, în grupa mare. 
 • În cazul în care există solicitări de înscriere în clasa pregătitoare a copiilor care împlinesc 6 ani după data de 31 decembrie 2014, inspectoratele școlare/unitățile de învățământ vor consilia părinții privind nevoia de a lua decizii în interesul educațional al elevului și îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluționată decât în situația în care evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. In cazul în care rezultatul evaluării arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare, copiii vor fi înscriși în grupa mare din învățământul preșcolar.

Unde se face evaluarea dezvoltarii psihosomatice a copiilor

 • Evaluarea dezvoltării psihosomatice se desfăşoara în perioada 18 februarie – 12 martie 2014 în intervalul orar 10.00-18.00,de luni până vineri;

– rezultatul le va fi comunicat în scris parintilor, în perioada 18 februarie – 13 martie 2014. Rezultatul nu poate fi contestat. Adresele institutiilor unde vor fi evaluati copiii vor fi afisate în toate şcolile, în grădiniţe şi pe site-ul ISJ Iaşi.

 • Evaluarea dezvoltarii psihosomatice a copiilor se efectueaza la sediul Centrului judetean de resurse si asistenta educationala, CJRAE, precum si in diferite zone ale judetului.
 • Aceasta se realizeaza de catre personalul de specialitate al CJRAE, personal de specialitate din alte institutii/unitati, precum si medici scolari sau medici de familie, acolo unde este necesar.

Unde se fac înscrierile

Părinţii pot completa electronic cererile-tip de înscriere direct la şcoala la care vor să îşiîinscrie copilul, cu ajutorul secretarilor. Aceste cereri pot fi completate şi online, pe un formular care va fi disponibil la adresa www.edu.ro incepand din data de 24 februarie 2014. Însă în cazul completării online, părintele va trebui să meargă la şcoala la care doreşte înscrierea copilului, pentru validarea cererii.

 

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII

 • Cerere-tip de inscriere
 • Copie si original dupa actul de identitate al parintelui/tutorelui legal
 • Copie si original al certificatului de naştere al copilului
 • Documentul care atesta dezvoltarea psihosomatica corespunzatoare pentru parcurgerea clasei pregatitoare / clasei I (acolo unde este cazul).
 • Alte documente care sa ateste indeplinirea criteriilor generale si/sau specifice (acolo unde este cazul).

CALENDARUL ÎNSCRIERII

 • Inscrierile incep pe 24 februarie 2014 si se vor desfaşura de-a lungul a doua etape. Spre deosebire de anul trecut, acum prima etapă este destinata inscrierii tuturor copiilor, atat la şcolile de circumscripţie, cat si la celelalte şcoli. La etapa a doua de inscrieri participa doar cei care nu au fost cuprinsi intr-o scoala, dupa prima etapă.

A. Prima etapă: 24 februarie – 14 martie 

 • In prima etapa inscrierea se poate face la o singura şcoală (inscrierile multiple sunt detectate de aplicatia informatica, ce va bloca inscrierea la o a doua şcoală). Anul acesta, parinţii care nu doresc înscrierea la şcoala de circumscriptie trebuie să opteze, în cererea de inscriere, dacă solicită rezervarea locului la şcoala de circumscripţie . In cazul in care ei sunt respinsi la inscriere în şcoala pe care o doresc si nu au bifată rezervarea locului la scoala unde sunt arondati, atunci parintii trebuie sa-şi inscrie copiii in a doua etapa, la şcolile care mai au locuri libere.
 • Participă toţi parinţii care trebuie sa işi înscrie copiii in clasa pregatitoare sau clasa I, indiferent dacă işi inscriu copiii in şcoala de circumscripţie sau in alta şcoală 
 • Inscrierile se fac la şcoala pe care doresc să o urmeze copilul, de luni pana vineri, intre orele 08.00 – 20.00, sâmbăta, între orele 08.00 – 13.00
 • părintii pot suna la şcoală pentru a fi programaţi într-o anumită zi şi la o anumită oră, in vederea completării cererii de inscriere

B. A doua etapă: 25 martie – 04 aprilie

Participă doar parinţii ai căror copii nu au fost cuprinşi într-o şcoală în prima etapă

Părinţii vor completa o nouă cerere de inscriere, repartizarea urmand să se facă pe locurile ramase disponibile, după prima etapă. 

Cererile-tip de inscriere pot fi completate doar pentru şcolile pentru care mai există locuri disponibile

Unitaţile de învaţământ sunt obligate sa afişeze situaţia copiilor inscrişi şi a locurilor rămase disponibile, după fiecare etapă de înscriere.

În cererea-tip de înscriere pentru etapa a doua, parinţii vor completa, in ordinea descrescătoare a preferinţelor, maximum trei opţiuni, pentru şcoli la care mai există locuri disponibile. 

Părinţii depun cererea online sau la secretariatul şcolii aflate pe prima poziţie din cele trei optiuni exprimate, pentru etapa a doua.

29 aprilie – afişarea listei copiilor înscrişi, după prima etapă 

24 mai – afişarea listei copiilor înscrişi, dupa a doua etapă 

În situaţia în care intr-o scoala numărul cererilor de înscriere de la părinţi, al căror domiciliu se află în afara circumscripţiei şcolare este mai mare decât numarul de locuri libere, vor fi aplicate criterii de departajare, generale si specifice.

CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE:

 • existenţa unui certificat medical de încadrare in grad de handicap a copilului;
 • existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de unul sau ambii părinti
 • provine de la casa de copii/centru de plasament/plasament familial 
 • are un frate sau o soră inmatriculat/inmatriculată în şcoala dorită 
 • In cazul în care numarul cererilor de înscriere de la părinţii din afara circumscripţiei şcolare este mai mare decat numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei criterii, apoi copiii care îndeplinesc doua criterii şi, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criterii.

CRITERII SPECIFICE

 • Sunt aplicate după criteriile generale şi numai dacă acestea nu reusesc să facă departajarea între copii 
 • Sunt elaborate de către fiecare şcoală în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de catre parinţi/tutori legali şi nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie să ţină cont de faptul că toţi copiii au drepturi egale, indiferent de condiţia socială, financiară, indiferent de naţionalitate, rasă, religie, confesiune, sex etc. 
 • Şcolile vor afişa la sediul lor aceste criterii specifice pe 17 februarie.

ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR PARTICULAR

 • Înscrierea se face în prima etapă (24 februarie- 14 martie ). 
 • Înscrierea se face direct la şcoală sau pe formularul online, dacă unitatea de invăţământ autorizată/acreditată şi-a introdus toate datele în aplicaţia  informatică pentru înscrierea în clasa pregatitoare, la fel ca unităţile de învăţământ de stat. Dacă nu, înscrierea se face doar la unitatea de învăţământ. În cazul înscrierii online, validarea înscrierii se face la sediul unităţii de învăţământ dorite. 
 • Dacă, dupa finalizarea primei etape, copilul nu este înmatriculat la unitatea de învăţământ dorită de parinte, copilul poate fi înscris la şcoala de  circumscripţie, numai dacă părintele a solicitat si această opţiune în formularul de înscriere. În caz contrar, participă la a doua etapă de înscriere (25 martie – 4 aprilie).

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂMTUL SPECIAL

 • Copiii cu cerinţe educaţionale speciale pot fi înscrişi în şcolile de masa, conform regulilor acestei metodologii. În situaţiile în care orientarea şcolară impune înscrierea în învăţământul special, părintii se adresează şcolii de circumscripţie sau CJRAE, de la care vor primi informaţiile necesare pentru înscrierea in învăţământul special. 
 • Înscrierea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în învăţământul special se face direct la şcoala specială, cu documentele de mai sus, la care se adaugă documentul care atesta orientarea către şcoala specială. Comisiile de înscriere din unitaţile de învăţământ special completează cererile-tip de înscriere direct in aplicaţia informatică. Toţi copiii care au orientarea scolară pentru învăţământul special vor fi înmatriculaţi conform solicitării.

ÎNSCRIEREA ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT CARE AU ÎN OFERTĂ CLASE ORGANIZATE CONFORM REGLEMENTĂRILOR SPECIFICE ALTERNATIVELOR EDUCAŢIONALE

 • Unitaţile de învăţământ alternativ de stat vor fi incluse în aplicaţia informatică pentru înscrierea în clasa pregătitoare. În cazul unităţilor de învăţământ alternativ de stat care au constituită circumscripţie şcolară, se vor parcurge etapele de înscriere prevazute mai sus. 
 • În cazul în care, din diferite motive, copilul nu este înmatriculat la unitatea de învăţământ alternativ solicitată de părinte, acesta poate fi înscris la şcoala de circumscripţie dacă părintele a bifat opţiunea de întoarcere la şcoala de circumscripţie; dacă nu a bifat această opţiune, copilul participă la a doua etapă de înscriere, la şcolile care mai au locuri libere.

IMPORTANT

 • Şcolile cu program integrat de arta si sportiv care, potrivit reglementărilor în vigoare, pot organiza programul integrat începand cu învăţământul primar, pot şcolariza elevi în învăţământul de artă si sportiv începand cu clasa I. Toate şcolile care organizează clase pregătitoare vor organiza si o „Zi a portilor deschise” în perioada 19 – 28 februarie 2014. În aceasta zi părinţii, copiii si alte persoane interesate pot vizita spaţiile dedicate activităţilor claselor pregătitoare si pot discuta cu profesorii implicati în aceasta activitate. La această activitate vor participa directorul/directorul adjunct al şcolii, cadre didactice care predau la clasa pregătitoare, reprezentanţi ai părinţilor elevilor care sunt deja in clasa pregătitoare.
 • Prezentarea de înscrisuri false, la înscrierea în clasa pregătitoare sau în clasa I, se pedepseşte conform legii si atrage pierderea locului obţinut prin frauda. Se interzice unitătilor de învăţământ de stat să instituie taxe sau să solicite părinţilor alte foloase, pentru a realiza înscrierea copiilor in clasa pregătitoare, respectiv in clasa I. Se interzice colectarea sau favorizarea acţiunii de colectare a unor fonduri materiale sau băneşti de la parinţii care solicită înscrierea în învăţământul primar.
 • Părinţii pot obţine informaţii referitor la înscrierea copiilor in clasa pregătitoare si clasa I sunând gratuit la TELVERDE 0800816232, ISJ IAŞI 
 • La secretariatul şcolii se pot obţine informaţii cu privire la înscrierea copiilor în învăţământul primar.
 • Pentru a cunoaşte circumscripţiile şcolare puteţi accesa siteurile www.edu.ro sau www.isjiasi.ro

Informaţii utile pentru părinţi gasiti la adresa http://www.edu.ro/index.php/articles/c1085/

 

Informatii utile in vederea inscrierii copiilor in invatamantul primar gasiti si pe sit-ul ISJ Iasi la adresa 

http://isjiasi.ro/index.php?option=com_content&view=category&id=130&Itemid=148